Lausunto Martimo 1 malminetsintälupahakemukseen

LAUSUNTO

Lausunnon antaja: Vasemmistoliiton Oulun kaupungin valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry

Lausunto annetaan malminetsintälupahakemukseen liittyvään kuulutukseen:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Malminetsintälupahakemuksen
Hakija: Arctic Minerals Exploration AB
Lupa-alueen nimi: Martimo1
Lupatunnus: ML2021:0022
Alueen sijainti ja koko: Oulun kaupunki, 3704,29 ha.

Lausunnossamme pyydämme Tukesia huomioimaan seuraavat seikat malminetsintälupa-asiassa:

1. Lausunnon antamisen ajankohta on kohtuuttoman lyhyt sekä Oulun kaupungin että muiden asianosaisten osalta. Kuulutus on tehty keskellä lomakautta ja kuntavaalien vuoksi Oulun kaupungilla ei ole käytännössä ollut toimivaltaista lautakuntaa lausuntoaikana. Lisäksi myös lausuntoon tarvittavien asiantuntijoiden käyttö on vaikeutunut loma-ajan vuoksi. Oulun kaupunki on hakenut lisäaikaa Aluehallintovirastolta lausunnon antamiseen, mutta sitä ei ole myönnetty. Oulun kaupungin päättäjinä pidämme tätä kohtuuttomana tilanteena lausunnon antamiseen.

2. Lupahakemuksessaan kohdassa 2.4 Arctic Minerals Exploration AB ilmoittaa, että Martimo 1 -lupa-alueella sijaitsee pohjavesialue, eikä sitä ole rajattu hakemuksen ulkopuolelle. Vaikka hakija ilmoittaa huomioivansa näytteenottosuunnittelussa pohjavesialueen, sitä ei tulla rajaamaan ulkopuolelle mahdollisesta kaivostoiminnasta. Esitämme, että pohjavesialueet rajataan malminetsinnän ulkopuolelle. Perusteluina esitämme, että Oulun kaupunki käyttää tällä hetkellä muuta kuin pohjavettä ja Oulun vedellä on suunnitelmia pohjaveden käytöstä. Oulun kaupungille ja kaupunkilaisille aiheutuisi kohtuutonta haittaa, mikäli Martimo 1 -alueella olevat pohjavesialueet eivät olisi jatkossa käytettävissä pohjavesisuunnitelmissa. Kaivostoiminnassa pohjavesialueella ja sen läheisyydessä on vaara pohjaveden saastumiselle.

3. Lupahakemuksessaan kohdassa 2.4 Arctic Minerals Exploration AB ilmoittaa, että Martimo 1 -lupa-alueella on osia Natura 2000 SCI) alueista Iso Kalliosuo-Satamosuo sekä Kiiminkijoki. Hakija ilmoittaa rajanneensa lupahakemukseen 50 metrin suojavyöyhykkeen. Esitämme, että suojavyöhykettä suurennetaan olennaisesti, etteivät arvokkaiden Natura-alueiden luontoarvot vaarannu.

4. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ja Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry eivät vastusta malminetsintää ja mahdollista kaivostoimintaa, mutta pidämme tärkeänä, että jo malminetsintävaiheessa merkittävät luontokohteet ja pohjavesialueet rajataan pois etsintäalueesta ja sen läheisyydestä. Lisäksi alueen asukkaat, maanomistajat, kaupunki ja muut toimijat on pidettävä ajan tasalla hankkeen etenemisestä.

Oulussa 10.8.2021

Toimeksi saaneena Anne Huotari,
Vasemmistoliiton Oulun kaupungin valtuustoryhmän varapuheenjohtaja