Nyt saa sanoa -paneelissa Ville Kellokumpu: lasten ja nuorten hyvinvointi

Kuntavaaliehdokkaamme Ville Kellokumpu osallistui Oulun kaupunginkirjaston, Nuorten politiikkakoulun sekä ONE:n (Oulun nuorisovaltuusto) ja Kirjastoista kansanvallan foorumeita -hankkeen (Sitra) järjestämään Nyt saa sanoa -etäpaneelitapahtumaan keskiviikkona 7.4. Paneelissa oli läsnä nuoria kuntavaaliehdokkaita lähes koko puoluekentän laajuudelta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista keskusteluun nousivat muun muassa maksuttoman ehkäisyn tarjoaminen alle 25-vuotiaille ja 8.-luokkalaisten maksuttomat psykologikäynnit. 

Paneelin aluksi ehdokkaat saivat käyttää noin 15 minuutin puheenvuoron ja kertoa itsestään sekä omista kuntavaaliteemoistaan. Vasemmistoliiton osallistuja paneelissa oli 28-vuotias Ville Kellokumpu. Ville on alun perin kotoisin Iistä ja muutti opintojensa myötä asumaan Ouluun kymmenkunta vuotta sitten. Tällä hetkellä hän toimii Oulun yliopistolla väitöskirjatutkijana maantieteen tutkimusyksikössä. Villen ammatilliset kiinnostuksen kohteet nivoutuvat yhteen hänen poliittisten tavoitteidensa kanssa. Hänen tutkimuksen ja mielenkiinnon kohteensa liittyvät muun muassa aluepolitiikkaan, luontoon ja ilmastoon sekä poliittiseen talouteen. Ville nostaa esimerkiksi innovatiivisesta ilmastopolitiikasta entisen kotikuntansa Iin, joka on saanut hyvää tunnustusta ilmastotyöstä. Iissä on kiinnitetty huomiota esimerkiksi kunnan omistamien kiinteistöjen lämmitysmuotoihin, osallistettu lapsia ja nuoria energiansäästötoimiin kouluissa, hankittu sähköautoja vuokrakäyttöön sekä järjestetty IlmastoAreena -tapahtumaa. Hänen mielestään Oulun kaupunki voisi ottaa Iin toiminnasta oppia myös omaan ilmastotyöhönsä. [juttu jatkuu kuvan jälkeen]

Ville Kellokumpu,

maantieteen

väitöskirjatutkija,

kuntavaaliehdokas


Ville Kellokummun omat vaaliteemat liittyvät vahvasti nimenomaan ilmastopolitiikkaan. Globaalit ekologiset kriisit ovat hänen mukaansa tämän hetken painavampia kysymyksiä. Ville huomauttaa, että ongelmien ratkaisuilla on kiire ja muutokset tulevat koskettamaan erityisesti nuoria ikäluokkia. Hän toteaa, että vaikka ilmastonmuutokseen liittyvät ongelmat ovat globaaleja, myös paikallisen ja kuntatason toiminta sekä ongelmanratkaisu on tärkeää. Villen mielestä kunnan toimintaa ei tulisi arvioida ainoastaan kapeiden taloudellisten mittareiden kautta. Poliittisten päätösten taloudelliset vaikutukset ovat tarkassa syynissä, mutta niiden ekologiset vaikutukset ovat usein epäselviä ja vaikeita hahmottaa kuntalaisille. 

Kestävät ilmastopoliittiset päätökset ovat Villen näkemyksen mukaan välttämätöntä taloudenhoitoa, ja mitä pidempään päätöksiä viivytetään, sitä kalliimmaksi ne tulevat tulevaisuudessa muuttumaan. Uusiutumattomiin energialähteisiin perustuvan talouden ekologisesti haitalliset ulkoisvaikutukset eivät Villen mukaan välttämättä näy talouden kirjanpidossa.  Ville huomauttaa jälleen Iin esimerkistä ja siitä, miten kestävä ilmastopolitiikka on myös taloudellisesti kannattavaa, toisin kuin usein väitetään. Konkreettisena ratkaisuna Ville pitää esimerkiksi rakenteellisia muutoksia ja ekologisia uudistuksia, joiden avulla puretaan fossiilitaloutta. Ville ei pidä kehityksestä, jossa maaseutu nähdään lähinnä kasvukeskusten resurssiperiferiana. Ville toteaa jämäkästi, että tulevaisuuden aluekehityksen Pohjois-Suomessa tulisi olla ilmastollisesti ja ekologisesti kestävää. 

Yleisökysymyksenä Villeltä tiedustellaan, miksi hän on lähtenyt juuri Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaaksi. Hän vastaa, että Oulussa Vasemmistoliitto on ollut systemaattisimmin vastustamassa kaupungin leikkauspolitiikkaa ja puolustanut julkisen sektorin ylläpitämien toimintojen tärkeyttä. Ville ei pidä Oulun tämänhetkisestä ulkoistamispolitiikasta, jolla on heikennetty pienipalkkaisten ja naisvaltaisten alojen työntekijöiden oikeuksia. Hän toteaa, että edellä mainitut ulkoistukset eivät ole oikea säästökohde. Ville Kellokummun mielestä hänen oma kriittinen suhtautumisensa nykyistä talousjärjestelmää kohtaan sopii parhaiten Vasemmistoliiton profiiliin puolueena. Kirjavinkkinä Ville esittelee Chris Smajen ”A Small Farm Future” teoksen, joka käsittelee ekologisen siirtymän tulevaisuuden haasteita ja suuntaviivoja.

Avauspuheenvuorojen jälkeen fasilitaattori esittää ehdokkaille väittämiä keskustelua varten. Ensimmäisenä tiedustellaan ehdokkaiden mielipiteitä siitä, tulisiko kunnan tarjota maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille. Kaikki ehdokkaat ovat maksuttoman ehkäisyn laajentamisen kannalla. Ville vastaa omalla vuorollaan, että hänen mielestään maksuton ehkäisy olisi seksuaaliterveyden edistämisen kannalta hyvä ratkaisu. Seuraava kysymys koskeekin terveyspalveluita: pitäisikö Oulun kehittää etäyhteyden avulla toimivia terveyspalveluita? Ville näkee potentiaalia näiden kehittämiselle, mutta toisaalta ongelmaksi voi muodostua se, että etäpalveluiden  avulla saatetaan pyrkiä tulevaisuudessa tekemään säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin lisäämällä etäpalveluiden määrää. Hän pitää hybridimallia ongelmallisena, jos sen avulla pyritään säästöihin. Villen mielestä kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on edelleen etäyhteyksiä parempi ratkaisu. 

Ville ottaa kantaa vielä yhteen fasilitaattorin esittämään väitteeseen. Ehdokkailta kysyttiin, tulisiko jokaisen nuoren saada yksi ilmainen psykologikäynti, esimerkiksi 8.-luokalla. Ehdokkaiden mielipiteet jakautuvat, ja osa heistä ei pidä psykologikäyntejä tarpeellisena keinona nuorten mielenterveyden kartoittamisessa, vaan esimerkiksi terveydenhoitajalla käynti on riittävä. Ville huomauttaa vastavetona, että psykologilla käynti saattaisi osittain poistaa mielenterveyteen liittyviä stigmoja. Jos kaikki kävisivät läpi psykologikäynnin, niin se voisi hänen mielestään normalisoida mielenterveyspalveluiden tarpeellisuutta ja madaltaa kynnystä mielenterveyspalveluihin hakeutumiseen.

Viimeinen ”Nyt saa sanoa”- paneeli sujui ehdokkaamme Ville Kellokummun osalta mallikkaasti, ja varsinkin hänen ilmastopoliittinen osaamisensa korostui.